Expozice

Neživá příroda Znojemska / minoritský klášter

Na Okraji Českého Masivu
aneb Neživá příroda Znojemska

V prostorách minoritského kláštera je zpřístupněna od roku 2002. Širšímu okruhu návštěvníků se snaží přiblížit procesy utvářející v čase měřeném na stovky milionů let ,,kamennou tvář" přírody a vztahy mezi organickými a anorganickými složkami životního prostředí.

Jedinečnou tvář vtisklo krajině na jihu Moravy především geologické rozhraní mezi prvohorním krystalinikem Českého masivu a sedimenty vyplňujícími třetihorní karpatskou předhlubeň a na tom všem síť meandrujících vodních toků s hlubokými údolními zářezy nebo plochými terasami s naplaveninami. Jednou z nejvýznamnějších dominant jižní Moravy je kaňon Dyje, v němž jsou odkryty unikátní profily jihovýchodním okrajem moldanubika, dyjskou klenbou moravika a horninami dyjského masívu a krhovického krystalinika.

Ačkoliv má expozice výrazně regionální zaměření, v jejích jednotlivých částech jsou vysvětlovány i některé základní a obecně platné pojmy z oborů geologických věd.

"Podivné kameny" vystavené ve vstupní části expozice jsou drobné geologické objekty z minerálů a hornin (např. geoda, hranec, konkrece, valoun, tektonické zrcadlo, vrása, zlom, žíla) s nimiž se člověk setkává v přírodě a často ani netuší, co všechno mohou o místě nálezu prozradit. Krátký komentář vysvětlující jejich vznik ukazuje na vybraných exponátech kámen jako měnící se součást přírody.

Na úvodní část expozice navazuje přehled hornin, které utváří krystalinikum Českého masivu. Od západu k východu, počínaje moldanubikem přes moravikum, dyjský a brněnský masív, se ve sledu dílčích geologických jednotek uplatňují vyvřelé horniny a horniny s nízkým až vysokým stupněm přeměny (metamorfózy). Mezi prezentovanými ukázkami je nejpočetnějším souborem zastoupeno moldanubikum, které tvoří podloží největší části území. Ruly, ortoruly, migmatitizované ruly, amfibolity, mramory, skarny a hadce vznikly v podmínkách vysokého stupně metamorfózy. Moravikum zastoupené především intenzivně zbřidličnělými slídnatými rulami s granátem, bítešskou ortorulou a menšími tělesy mramorů, vystupuje v území mezi moldanubikem a vyvřelinovými tělesy dyjského a brněnského masívu. Stavbu jihovýchodního okraje Českého masivu doplňují ještě dvě malá krystalinika u Miroslavi a Krhovic, připomínající svým petrografickým obsahem moldanubickou i morávní část krystalinika. Jejich pozice na samém východním okraji Českého masivu je někdy vysvětlována tektonickým přesunutím moldanubika a moravika od západu k východu, jindy jako pozůstatek východního křídla dyjské klenby (krhovické krystalinikum tvoří východní křídlo tzv. dyjské klenby). Ve stavbě miroslavské hrástě se vedle hornin moravika a moldanubika uplatnily ještě vyvřeliny brněnského masívu.

Ve druhé části expozice je spolu s horninami vystavena i část mineralogických sbírek. Minerály tady jsou prezentovány ve skupinách podle vzniku (geneze). Zvlášť jsou představeny minerály vyvřelin, pegmatitů, hydrotermálních žil a minerály metamorfitů. Mezi vystavenými minerály jsou zařazeny vždy typické ukázky minerálů z klasických světových i domácích nalezišť.

Zatímco druhý oddíl expozice je celý věnován krystaliniku a endogenním procesům (tzv. tvrdé geologii), nosným tématem třetí části jsou exogenní síly a s nimi související vznik zvětralin a sedimentů. Zde je také připomenuto zapojení živých organismů do geologických cyklů a utváření mocných souvrství organogenních sedimentů. I tato část expozice má svůj regionální obsah. Nejstarší datované sedimenty na Znojemsku jsou devonského stáří. Z nich pochází první nálezy zkamenělých živočichů (mikrofosílie). Výskyty karbonu a permokarbonu souvisí s pokračováním Boskovické brázdy, která na Znojemsko zasahuje zlomovým systémem od SSZ. Vzácné nálezy zkamenělých otisků rostlin jsou prvními makroskopickými doklady o existenci života v regionu. Plošně nejrozsáhlejší písčité a písčito jílovité uloženiny vznikly v průběhu třetihorních mořských transgresí v karpatské čelní hlubině na okraji Českého masivu. Místy obsahují hojné ukázky měkkýší fauny charakterizující příbřežní pásmo s kolísající salinitou vody. Vzácně v nich byly nalezeny zbytky obratlovců.

Mineralogické téma pokračuje v této části expozice ukázkami nerostů, s nimiž se můžeme setkat v usazeninách nebo v zóně zvětrávání. V geologické stavbě Znojemska  hrají významnou úlohu živcové horniny. Jejich zvětráváním v tropických klimatických epizodách konce druhohor a v třetihorách patrně vznikaly kaolinické jíly. Ve zbytcích zvětralinového pláště se na Znojemsku kromě kaolínů a lateritů (ty vznikly zvětráváním hadců) hojně nachází pestrobarevné opály, chalcedony (používá se pro ně označení plazma) a limonitové rudy.

V této části expozice je i malá výstava tektitů. Tato přírodní skla vznikala v různých geologických epochách při střetu zemského tělesa s  kometou nebo asteroidem. Nejznámější tektity (vltavíny) se na Znojemsku nachází především v okolí Kuchařovic a u Suchohrdel. V expozici jsou vedle moravských vltavínů vystaveny i tektity z jiných částí světa, ale také např. hornina pocházející z mateřského kráteru vltavínů (suevit z bavorského Riesu).

Vedle tradičních sbírkových předmětů (horniny, minerály, zkameněliny) jsou v geologické expozici uplatněny také otisky profilů z několika neogenních odkryvů.

Vzhledem k tomu, že hranice probíhající mezi Českým masivem a Karpatami je významnou strukturou v geologické stavbě Evropy, geomorfologickým rozhraním mezi Českomoravskou soustavou a vněkarpatskými sníženinami a hranicí mezi dvěma bioprovinciemi, návštěva nové expozice se může stát východiskem nejen pro terénní geologické exkurze, ale i pro exkurze s biologickou tématikou.

Autor textu: J. Šmerda

AktuálněObjekty muzeaPartneři muzea

Webarchiv

Tiskové zprávy

Projekty

Svatby

Zajímavosti, výročí

Muzeality

Hradovánky 2018

Pohádkové léto

DEN MORAVSKÉ HISTORIE - 5. červenec 2018

Secesní kabaret aneb Rozmarné léto ve Znojmě

Léto na Cornštejně

Kalendář akcí k 100. výročí vzniku československé státnosti

Rotunda sv. Kateřiny

Znojemský hrad

Minoritský klášter

Dům umění

Památník Prokopa Diviše

Zřícenina hradu Cornštejn

Portál Jihomoravského kraje

Město Znojmo

Vinné sklepy Lechovice

Státní zámek Vranov nad Dyjí

Správa NP Podyjí

Státní hrad Bítov

Klíč k památkám

Novinky do emailu

Vložte e-mail a my vám budeme
posílat informace o výstavách
a dění v našem muzeu.


Napište nám