Objekty

Rotunda sv. Kateřiny

Rotunda dočasně uzavřena z důvodu stavebních prací v ulici Hradní. Otevřeno pouze v sobotu a v neděli (stavební práce neprobíhají). Pro více informací volejte +420 776 488 684.

Jedinečná stavba románské rotundy Panny Marie, později sv. Kateřiny je jedinou zcela dochovanou památkou přemyslovského hradu ve Znojmě, založeného na přelomu 11. a 12. století knížetem Konrádem I. a jeho synem Litoldem jako sídelní centrum údělného knížectví a hlavní pevnost na jižní hranici přemyslovské Moravy. Starší přemyslovské opevněné sídlo na hoře sv. Hippolyta, tedy na Hradišti u Znojma, patrně nevyhovovalo nárokům na obranu a reprezentaci, a proto bylo postupně opuštěno, i když jako církevní centrum si své postavení udrželo až do vysazení Znojma na město v třetině 13. století.

Rotunda byla postavena na dominantním místě uprostřed nového hradu někdy krátce před rokem 1100. Archeologický výzkum v letech 1987 - 1989 a následný průzkum stavebně historický vyloučily hypotézy o velkomoravském původu stavby. V době stavby znojemského hradu vzniká i poměrně velké předhradí, zárodek budoucího města, a na jeho nejvyšším pahorku byl založen chrám sv. Michala. Právě jemu byla nová hradní kaple (rotunda) filiálně podřízena. Osudy znojemské rotundy ovlivnily také složité vztahy mezi členy dynastie Přemyslovců v 1. polovině 12. století. Vládnoucí český kníže Soběslav I. zprostředkoval Konrádovi II. Znojemskému za nevěstu Marii, dceru srbského vladaře Uroše, sestru uherské královny. Při této příležitosti došlo patrně roku 1134 k úpravě rotundy a k uvedení nového patrocinia sv. Kateřiny. Původně byla svatyně zasvěcena Zvěstování P. Marie, jak to dokládá také gotický latinský nápis, objevený při restaurování maleb v roce 1949 ak. mal. Františkem Fišerem. Od 13. století je rotunda označována jako panovníkova kaple, regia capella - "královská kaple". Král Jan Lucemburský oprávnil roku 1320 hejtmana Jindřicha z Lipé disponovat patronátem ke kostelu sv. Michala a hradní kapli sv. Kateřiny a ještě ve stejném roce získaly tento patronát z Jindřichovy vůle znojemské klarisky od Matky Boží, kláštera na předhradí. Roku 1555, v rozvolněné době reformace a úpadku kláštera klarisek, nabylo uvedený patronát město Znojmo. Konec rotundy jako královské kaple nastal v roce 1710, kdy císař Josef I. prodal celou přední část znojemského hradu městu Znojmu, které zde založilo právovárečný pivovar. V roce 1861 přešel pivovar do soukromých rukou (Maural), čímž byl pohnutý osud rotundy dovršen. Sloužila za skladiště dřeva, chlév pro vepře, pivnici s tančírnou a košíkářskou dílnu.

Teprve v 60. létech 19. století upozornil na význam rotundy kustod tehdejšího Františkova muzea v Brně Mořic Trapp. Po delších průtazích, až v létech 1891 - 1893 obnovil malby vídeňský restaurátor Theofil Melicher. Po obsazení českého pohraničí nacistickým Německem v roce 1938 v rotundě krátce restaurátorsky pracoval dr. Walliser z Vídně, který však po částečném odkryvu originálu přemyslovského cyklu z politicky motivovaného rozhodnutí tehdejší znojemské radnice práce záhy ukončil. Další restaurování tohoto vzácného výtvarného díla zajistil až po roce 1945 Státní ústav památkové péče a správce památky - Jihomoravské muzeum ve Znojmě. V létech 1945 - 1949 zde prováděl rozsáhlé restaurátorské práce ak. mal. František Fišer. Další etapu zahájil roku 1965 znojemský rodák ak. mal. Oldřich Míša a pokračovali v ní v létech 1969 - 1973 restaurátoři Pavel Lorek, Jaroslav Alt a Alois Martan. Oba posledně jmenovaní konzervovali malby v roce 1988.

Otázky kolem rotundy řeší řada vědeckých výzkumů různých oborů. Kromě uměleckohistorických a archeologických výzkumů byly zde prováděny geofyzikální a inženýrsko geologické průzkumy podloží stavby a studium mikroklimatu v jejím interiéru. Po ukončení těchto výzkumů byla znojemská rotunda opět zpřístupněna veřejnosti.

Systém Hanwell
Mikroklima interiéru rotundy je nepřetržitě monitorováno a vyhodnocováno speciálním radiotelemetrickým systémem anglické firmy Hanwell. Monitorovací a řídící systémy Hanwell jsou speciálně vyvíjeny pro kontrolu mikroklimatu v prostorách muzeí, galerií, knihoven a památkových objektů. V současné době pracují v řadě prestižních institucí v Anglii, Francii a v dalších zemích Evropy.

Komponenty systému v rotundě tvoří telemetrické jednotky (vstupní čidla), které snímají údaje o relativní vlhkosti, teplotě vzduchu uvnitř a vně objektu, o teplotě povrchu stěny a parametry osvětlení. Tyto údaje jsou periodicky radiovým přenosem předávány řídící jednotce ARCHITECT, umístěné mimo objekt rotundy, kde jsou vyhodnocovány a porovnávány s nastavenými limitními stavy sledovaných parametrů. Zjistí-li systém, že rozdíl teplot povrchu stěny a rosného bodu se blíží stavu, kdy dochází ke kondenzaci vodních par na stěnách, vydá povel k signalizaci obsluze návštěvnického provozu a po dobu trvání nepřípustných hodnot je provoz zastaven. Speciální PC software Hanwell for Windows slouží pro nastavení a kalibraci systému, sběr naměřených dat, jejich grafickou prezentaci a následné statistické vyhodnocování. Monitorovací systém Hanwell pro znojemskou rotundu dodala firma     TR Instruments s.r.o. Brno.

Digitalizace nástěnných maleb v rotundě sv. Kateřiny ve Znojmě
Novou etapu v historii znojemské rotundy zahájil v roce 1996 společný projekt Jihomoravského muzea ve Znojmě a pražského Ústavu pro klasická studia Akademie věd ČR. Cílem tohoto v evropském měřítku jedinečného projektu je vytvořit kompletní digitální dokumentaci k stavebně - historickému vývoji rotundy sv. Kateřiny ve Znojmě, tj. za pomoci moderních počítačových metod především zdokumentovat, odborně zpracovat a v CD-ROM formě zpřístupnit její malířskou výzdobu. Prvním krokem bylo pořízení digitálních obrazových záznamů zachycujících v úplnosti reálný stav vnitřní výzdoby rotundy k 1. říjnu 1996. Tuto technicky náročnou operaci realizovali pracovníci oddělení digitální fotografie akademického vědeckého programu Clavis monumentorum litterarum (CML) R. Soukup a J. Stupka pomocí špičkové švýcarské digitální fotokamery SINAR E, prvního a dosud jediného zařízení tohoto druhu v České republice, které slouží k digitálnímu dokumentování kulturněhistorických památek na vědeckém základě. Výsledky této práce - obrazové záznamy o celkové kapacitě 20 GB - byly fixovány na CD-ROM a uloženy v digitálním fotoarchivu programu CML. Kromě toho, že je využívá širší badatelská veřejnost a jsou základem pro prezentaci nástěnných maleb v "klasických" tištěných materiálech a ve filmu, jsou v rámci již zmíněného projektu dále vyhodnocovány, upravovány a srovnávány s již dříve pořízenou obrazovou (fotografickou) i textovou dokumentací. V další fázi se připravuje dosnímání některých detailů (tzv. "temných míst") přímo ve znojemské rotundě, mj. i proslulého nápisu, čímž by měly být vytvořeny předpoklady pro jeho definitivní rozluštění a objektivní interpretaci. Digitálním zdokumentováním nástěnných maleb byl učiněn první krok ke komplexnímu zpracování všech dostupných textových a obrazových informací o znojemské rotundě sv. Kateřiny a k důstojné prezentaci této výjimečné památky evropského výtvarného umění ve formě CD-ROM publikace.

AktuálněObjekty muzeaPartneři muzea

Webarchiv

Tiskové zprávy

Projekty

Svatby

Zajímavosti, výročí

Muzeality

Hradovánky 2018

Pohádkové léto

DEN MORAVSKÉ HISTORIE - 5. červenec 2018

Secesní kabaret aneb Rozmarné léto ve Znojmě

Léto na Cornštejně

Kalendář akcí k 100. výročí vzniku československé státnosti

Rotunda sv. Kateřiny

Znojemský hrad

Minoritský klášter

Dům umění

Památník Prokopa Diviše

Zřícenina hradu Cornštejn

Portál Jihomoravského kraje

Město Znojmo

Vinné sklepy Lechovice

Státní zámek Vranov nad Dyjí

Správa NP Podyjí

Státní hrad Bítov

Klíč k památkám

Novinky do emailu

Vložte e-mail a my vám budeme
posílat informace o výstavách
a dění v našem muzeu.


Napište nám